ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

12um 1280x1024 ಥರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300 EIS

12um 640x512 ಥರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-M100

SG-TCM06N2-35 ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-55

SG-TCM06N2-35 ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ

SG-TCM06N2-M2575

SG-TCM06N2-55 ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್

SG-ZCM2030NL-T25

17um 640x512 ಥರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು

SG-TCM06N1-M75

SG-TCM06N1-M75